این روزاها با همه گیر شدن تلگرام در جهان و علی الخصوص ایران فرصت های زیادی برای کسب و کار در این شبکه اینترنتی ایجاد کرده است.با این روش میتوان با حداقل هزینه تبلیغات گسترده به راه بیاندازید و کسب و کار خود را رونق ببخشید.

 

اما در ابتدا لازم است که فوت و فن آن را بندانید تا با برنامه‌ای صحیح به انجام یک بازاریابی گسترده اینترنتی ببردازید.

 

ترفندهای 100 هزارتایی

کانـال تلگرام یـک رسـانه نامحـدود ایـده آل اسـت تـا دههـا و صدهـا هـزار مخاطـب را در یکجـا جمـع کنیـد. استفاده از کانال برای تبلیغات به شــدت آســانتر از گــروه تلگرامــی اســت. جرا که کانـال یـک مسـیر یکطرفـه اسـت و کاربـران فقـط پیامهـای شـمارا میخواننـد.اما دقت داشـته باشـید کـه بـرای حفـظ مخاطـب بایـد خوراک خبری خوبی برای آنهـا بـه اشـتراک بگذاریـد.در ضمن فراموش نکنید که حتمـا امضـا و نـام کانـال را در پسـتهای خـود جانمایـی کنیـد.

 

ایـن کار به شـدت در شـناخت و افزایـش تعـداد کاربـران شـما تأثیـر خواهـد گذاشـت. همچنین از اینســتاگرام یــا ســایر شــبکه های اجتماعــی بــرای تبلیــغ کانــال خــود اســتفاده کنیــد و حتــی بــرای نمایــش لینــک کانــال خــود در ســایر رســانه ها هزینــه کنیــد استیکر اختصاصی هماطور که میدانید اسـتیکرها یکـی از محبوبتریـن و رایجتریـن نمادهـای مورداسـتفاده در بیـن کاربـران اسـت.

 

شـما میتوانیـد بـا خلـق یـک اسـتیکر مخصـوص کار خـود به راحتــی در بیــن عمــوم کاربــران شــناخته شــوید. چرا که اســتیکر ابــزاری اســت کــه بــاآن همــه کاربـران تلگـرام، بازاریابـان مجانـی هستند. بازاریابــی ویروســی بازاریابــی ویروســی یکــی از کارآمد ترین و ارزانتریــن تکنیکهــای بازاریابــی است.

 

درگذشـته ایـن پدیـده صرفـا به محـاورهای و شـفاهی محـدود بـود امـا اکنـون انـواع دیگـر گفتگوهـا نظیـر ایمیـل، شـبکههای اجتماعـی و محتواهـای اینترنتـی نیـز کاربـرد دارنـد. این روش از ا نجایی کارآمد است که افراد پیام شما را به اشنایانشان ارسال میکنند و واضح است که ما توصیـه دوسـتانمان را بـرای خریـد یـک محصـول بیشـتر از انبـوه تبلیغـات و آگهی هـا خواهیـم پذیرفـت. از سوی دیگر می توانید تبلیغ سایر کانالها و گروه های تلگرام، تبلیغ سایتها، تبلیغ محصولات و … را منتشر کنید.

 

در تبلیغ محصولات افراد دیگر می توانید قیمت تبلیغات را بر حسب تعداد اعضای گروه و یا با توجه به تعداد افرادی که پیام را مشاهده می کنند تعیین کنید.

 

 

عضویت در خبرنامه